Besluiten Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die op 28 mei 2019 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:
1. Goedkeuring jaarverslag 2018;
2. Vaststelling bestuursvergoeding 2019;
3. Vaststelling begroting 2019
4. Vaststelling contributie 2020;
5. Bestuursverkiezing:
- de heer F.J. Sebens is gekozen als opvolger van de heer B. Bruggers, 
de heer H. Hoendervanger is herkozen.