JAARLIJKSE ALGEMENE

LEDENVERGADERING

van de Onderlinge Uitvaartvereniging

”ALGEMEEN BELANG WINSCHOTEN-DELFZIJL e.o.” U.A.

Op dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 uur in "Het Anker” (naast de Kruiskerk),

M. van Coehoornsingel 21 te Delfzijl.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter;

2. Vaststellen van de agenda;

3. Behandeling ingekomen stukken;

4. Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 29 mei 2018;

5. Goedkeuring jaarverslag 2018;

6. Voorstel bestuursvergoeding 2019;

7. Begroting 2019;

8. Voorstel contributie 2020;

9. Bestuursverkiezing:

- Aftredend en herkiesbaar: de heer H. Hoendervanger;

- Aftredend en niet-herkiesbaar de heer A. Bruggers.

- Kandidaat namens het bestuur: de heer F.J. Sebens.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang

van de vergadering worden aangemeld bij de plaatsvervangend secretaris:

Dhr. Elzo Derk Hidding, Akeleistraat 15,

9945 VD Wagenborgen, tel. 0596-542695.

E-mail: elzoderkhidding@live.nl

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Het jaarverslag ligt vanaf maandag 13 mei a.s. ter inzage op het kantooradres Zeefbaan 16 te Winschoten.

Voor inzage van de stukken moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0597-412577.


Besluiten Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die op 29 mei 2018 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:
1. Goedkeuring jaarverslag 2017;
2. Vaststelling bestuursvergoeding 2018;
3. Vaststelling begroting 2018
4. Vaststelling contributie 2019;
5. Bestuursverkiezing:
- de heer E.D. Hidding is gekozen als opvolger van de heer B.K. Kerbof, 
mevrouw E.J. Jalink-Kobes is herkozen.


Besluiten Algemene Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die op 30 mei 2017 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:
1. Goedkeuring jaarverslag 2016;
2. Vaststelling bestuursvergoeding 2017;
3. Vaststelling contributie 2018;
4. Bestuursverkiezing:
- de heer P. Loppersum is door de ALV herbenoemd als penningmeester.