JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de Onderlinge Uitvaartvereniging

”ALGEMEEN BELANG WINSCHOTEN-DELFZIJL” U.A.

Op dinsdag 29 mei 2018 om 19.30 uur in de "Boschpoort”, Boschplein 2 te Winschoten.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter;

2. Vaststellen van de agenda;

3. Behandeling ingekomen stukken;

4. Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 30 mei 2017;

5. Goedkeuring jaarverslag 2017;

6. Voorstel bestuursvergoeding 2018;

7. Begroting 2018;

8. Voorstel contributie 2019;

9. Bestuursverkiezing:

- Aftredend en herkiesbaar: mevrouw E.J. Jalink-Kobes;

- Aftredend en niet-herkiesbaar de heer B. Kerbof.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang

van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris:

Dhr. J.H. Hoendervanger, Hertenlaan 7,

9408 CT Assen, tel. 0592-414501.

E-mail: hans@hoendervanger.com

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

De stukken liggen vanaf maandag 14 mei a.s. ter inzage op het kantooradres Zeefbaan 16 te Winschoten.

Voor inzage van de stukken moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0597-412577.Besluiten Algemene Ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die op 30 mei 2017 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen:
1. Goedkeuring jaarverslag 2016;
2. Vaststelling bestuursvergoeding 2017;
3. Vaststelling contributie 2018;
4. Bestuursverkiezing:
- de heer P. Loppersum is door de ALV herbenoemd als penningmeester.


Onderlinge Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl e.o. U.A.

De algemene ledenvergaderingen van beide uitvaartverenigingen hebben eind juni definitief ingestemd met de fusie.
Beide verenigingen hebben de behoefte om door een hoger ledenaantal een bredere basis te creëren voor de exploitatie van de natura-uitvaartpakketten. Door de fusie zal het totaal van de exploitatiekosten dalen. Deze synergievoordelen zullen worden gebruikt om de verzekerde pakketten in de toekomst iets uit te breiden.

Alle rechten van de verzekerde leden van ABW en OWM worden door de fusie gewaarborgd.
De administratieve werkzaamheden, waaronder de ledenadministratie, zullen worden gebundeld in het kantoor aan de Zeefbaan 16 te Winschoten.
Voor de leden van OWM blijft het mogelijk om het huidige kantoor van OWM als vestigingspunt te hebben.

Een aantal bestuursleden van OWM hebben zitting genomen in het bestuur van de gefuseerde vereniging.

Besluiten Algemene Ledenvergadering ABW

Op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging, die op 17 mei 2016 is gehouden, zijn onder meer de volgende besluiten genomen:
1. Goedkeuring jaarverslag 2015;
2. Vaststelling bestuursvergoeding 2016;
3. Wijziging Huishoudelijk Reglement - Met ingang van 18 mei 2016 is het dienstenpakket crematie uitgebreid met 'behandelingskosten asbestemming' en 'Milieu/NER-toeslag';
4. Vaststelling contributie 2017;
5. Bestuursverkiezing:
- de heer J. van Dijk is door de ALV herbenoemd als voorzitter.

Toezicht De Nederlandsche Bank (DNB)
Beide verenigingen (ABW en OWM) hebben beide besloten om niet meer onder het toezicht van DNB te willen vallen.

De gevolgen van het niet-betalen van de contributie
Als u verhuist dan wel als uw gezinssamenstelling verandert, wordt dit door de burgerlijke stand van uw gemeente NIET aan ons doorgegeven. Daarom verzoeken wij u dan ook dringend dergelijke wijzigingen aan ons door te geven, bij voorkeur schriftelijk of via e-mail. Acceptgiro's met een onjuist adres ontvangen wij onbestelbaar retour met als gevolg dat de contributie niet betaald wordt.
 
Wij wijzen u in dit verband op de tekst in Artikel 4 lid 3 van de Statuten, waar staat vermeld dat bij het niet-betalen van de contributie tot royement van uw lidmaatschap kan worden overgegaan. De consequentie hiervan is dat uw rechten van het lidmaatschap verloren gaan en dat wij de niet-betaalde contributie via de deurwaarder laten incasseren, waarbij de daarmee gepaard gaande kosten voor uw rekening komen.