Veel gestelde vragen

Waarvoor bent u verzekerd?
Uw verzekering betreft een natura-uitvaartverzekering. Dit houdt in dat er geen geld wordt uitgekeerd maar dat diensten worden verleend. Onder de rubriek 'diensten' kunt u lezen welke dienstenpakketten worden verleend.
 
Kinderen
Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Kinderen moeten met ingang van het jaar waarin zij de 18-jarige leeftijd bereiken zelfstandig lid worden, tegen het geldende contributietarief. Zij ontvangen van ons hierover een bericht.
 
Wat moet de familie doen bij overlijden?
De uitvaart van leden zal door uitvaartonderneming Eefting worden verzorgd.
Uitvaartverzorging Eefting heeft uitvaartleiders in dienst die van overlijden tot begrafenis/crematie de nabestaanden ter zijde staan. De begrafenis/crematie zal samen met de nabestaanden worden geregeld.
Het dienstenpakket wordt naderhand door ons aan uitvaartverzorging Eefting vergoed. De nabestaanden ontvangen dus geen uitkering.

Uitvaart door uitvaartverzorging Eefting verzorgd
Indien u verzekerd bent voor het ABW-dienstenpakket
In geval van overlijden kan contact opgenomen worden met "Uitvaartverzorging Eefting".
Uitvaartverzorging Eefting is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0597-412628.
Indien u verzekerd bent voor het OWM-dienstenpakket
In geval overlijden kan contact opgenomen worden met "Uitvaartverzorging Eefting B.V.".
Uitvaartverzorging Eefting is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0596-633049.

Jaarlijks ontvangen de leden een verzekeringsbewijs. Op het verzekeringsbewijs wordt het telefoonnummer nadrukkelijk vermeld.

Uitvaart door een andere uitvaartonderneming verzorgd
Het kan voorkomen dat de nabestaanden een andere uitvaartonderneming raadplegen.
Als de uitvaart door een andere uitvaartonderneming is verzorgd, dienen de nabestaanden of de uitvaartonderneming contact met ons opnemen. Er zal vervolgens door ons worden gevraagd om een gespecificeerde nota en een akte van overlijden naar ons toe te sturen, zodat wij de vergoeding kunnen verstrekken. Deze vergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van het dienstenpakket.
 
Hoeveel premie moet u betalen?
De contributie is afhankelijk van het gekozen dienstenpakket. Bij het ABW-dienstenpakket is de contributie tevens afhankelijk van de leeftijd bij aanmelding. De premie is levenslang verschuldigd.

Machtiging tot automatische incasso
Wilt u uw jaarlijkse bijdrage liever automatisch door ons laten incasseren (per jaar of per kwartaal), dan dient u contact met op te nemen met een medewerker van ons kantoor via email info@abwd.nl of telefonisch 0597-412577. Wij zullen u dan een formulier voor automatische incasso toesturen.
 
Wat moet ik doen bij een verhuizing?
Wij kunnen als vereniging geen beroep doen op de gemeentelijke basisadministratie om na te gaan waar een lid woont. Derhalve is het doorgeven van een schriftelijke adreswijziging te allen tijde de verplichting van het lid.
Bij een verhuizing blijft de verzekering in stand. Een adreswijziging kunt u doorgeven via:
- Postbus 229, 9670 AE Winschoten;
- Telefoon: 0597-412577
- Email: info@abwd.nl
Bij een verhuizing blijft de verzekering in stand.

Wanneer stopt de verzekering?
De verzekering eindigt bij overlijden. U mag de verzekering eerder stoppen. Een opzegging van het lidmaatschap dient vr 1 december van een jaar schriftelijk door ons te worden ontvangen, alvorens de opzegging in het daaropvolgende jaar doorgevoerd kan worden.
U ontvangt van ons een bevestiging van uw opzegging en uitschrijving.
Als u de verzekering stop zet, heeft de verzekering geen waarde en krijgt u geen geld uitgekeerd.

De gevolgen van het niet-betalen van de contributie

Als u verhuist dan wel als uw gezinssamenstelling verandert, wordt dit door de burgerlijke stand van uw gemeente NIET aan ons doorgegeven. Daarom verzoeken wij u dan ook dringend dergelijke wijzigingen aan ons door te geven, bij voorkeur schriftelijk of via e-mail. Acceptgiro's met een onjuist adres ontvangen wij onbestelbaar retour met als gevolg dat de contributie niet betaald wordt.

Wij wijzen u in dit verband op de tekst in Artikel 4 lid 3 van de Statuten, waar staat vermeld dat bij het niet-betalen van de contributie tot royement van uw lidmaatschap kan worden overgegaan. De consequentie hiervan is dat uw rechten van het lidmaatschap verloren gaan en dat wij de niet-betaalde contributie via de deurwaarder laten incasseren, waarbij de daarmee gepaard gaande kosten voor uw rekening komen.Ik ben verzekerd voor het ABW-dienstenpakket.
Wat krijg ik vergoed als ik geen gebruik maak van het Uitvaartcentrum Oost Groningen B.V.?
Het Uitvaartcentrum Oost Groningen B.V. is gevestigd te Winschoten. Dit wil echter niet zeggen dat de uitvaart daadwerkelijk in Winschoten plaats dient te vinden. Indien de uitvaart bijvoorbeeld in Groningen of Amsterdam plaats vindt, worden de kosten vergoed op basis van de geldende prijsafspraken met het Uitvaartcentrum Oost Groningen B.V. te Winschoten.
 
Kostenverklaring en provisie
Wij werken zonder tussenpersonen, provisiebetalingen zijn dan ook niet van toepassing.
De eerste kosten en administratiekosten zijn verwerkt in de contributie. Deze kosten zijn minimaal te noemen en worden dus niet apart in rekening gebracht.